Thứ Bảy , Tháng Sáu 23 2018
Home / Question / Where IN clause in LINQ

Where IN clause in LINQ

QuestionsWhere IN clause in LINQ
Hung hỏi 2 năm trước

 

public List<State> Wherein(string listofcountrycodes)
  {
    string[] countrycode = null;
    countrycode = listofcountrycodes.Split(\',\');
    List<State> statelist = new List<State>();

    for (int i = 0; i < countrycode.Length; i++)
    {
      _states.AddRange(
         from states in _objdatasources.StateList()
         where states.CountryCode == countrycode[i].ToString()
         select new State
         {
          StateName = states.StateName          

         });
    }
    return _states;
  }
Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 Answers
admin Nhân viên trả lời 2 năm trước
public List<State> Wherein(string listofcountrycodes)
  {
    string[] countrycode = null;
    countrycode = listofcountrycodes.Split(\',\');
    List<State> statelist = new List<State>();

    for (int i = 0; i < countrycode.Length; i++)
    {
      _states.AddRange(
         from states in _objdatasources.StateList()
         where states.CountryCode == countrycode[i].ToString()
         select new State
         {
          StateName = states.StateName          

         });
    }
    return _states;
  }

 

admin Nhân viên trả lời 2 năm trước

 

public List<State> Wherein(string listofcountrycodes)
  {
    string[] countrycode = null;
    countrycode = listofcountrycodes.Split(\',\');
    List<State> statelist = new List<State>();

    for (int i = 0; i < countrycode.Length; i++)
    {
      _states.AddRange(
         from states in _objdatasources.StateList()
         where states.CountryCode == countrycode[i].ToString()
         select new State
         {
          StateName = states.StateName          

         });
    }
    return _states;
  }
admin Nhân viên trả lời 2 năm trước

zcsd

sdfsdf trả lời 2 năm trước

 

public List<State> Wherein(string listofcountrycodes)
  {
    string[] countrycode = null;
    countrycode = listofcountrycodes.Split(\',\');
    List<State> statelist = new List<State>();

    for (int i = 0; i < countrycode.Length; i++)
    {
      _states.AddRange(
         from states in _objdatasources.StateList()
         where states.CountryCode == countrycode[i].ToString()
         select new State
         {
          StateName = states.StateName          

         });
    }
    return _states;
  }
Mạc Quốc Hưng trả lời 2 năm trước
sdfsdf
Your Answer

Powered by HowTo1